เลือกกิจกรรมประจำปีการศึกษา 2562/1


รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: ห้องเคมี 1
ผู้ดูแล: นางวรุณยุพา วิยาภรณ์
รับสมัคร: ม.4/1
Note:-

รับสูงสุด: 46 คน
สถานที่: ห้อง 236
ผู้ดูแล: 1.นายศรัณย์ อัมระนันท์ 2.นางธัญรัตน์ สว่างวงศ์
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:เป็นผู้รักการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ช่างสังเกต ชอ...

รับสูงสุด: 21 คน
สถานที่: ห้อง 116
ผู้ดูแล: นายชิตชัย ศุกระจันทร์
รับสมัคร: ม.3 ม.4 ม.5
Note:เน้นนักเรียนสาขาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

รับสูงสุด: 63 คน
สถานที่: ห้องปฏิบัติการเกษตร,คหกรรม
ผู้ดูแล: 1.นางสาวมณี ศรีเกษม 2.นางสาวสุจิรา ดำรงไชย 3.นางส...
รับสมัคร: ม.4 ม.5
Note:มุ่งเน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้เก่ยวกับเกษตรกรรม กา...

รับสูงสุด: 46 คน
สถานที่: ห้อง 627
ผู้ดูแล: 1.นางดอกอ้อ จุลพันธ์ 2.นางสาวสุจิตรา กลั่นทอง
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:มุ่งเน้นพัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถในการแต่งคำประ...

รับสูงสุด: 134 คน
สถานที่: โครงการ EP
ผู้ดูแล: 1.นางสาวอโนชา รัชฎานนท์ 2.นางสุวภาพ หวังศรี 3.นาง...
รับสมัคร: นักเรียนโครงการEP ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5
Note:เพื่อให้นักเรียนโครงการEPได้เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรร...

รับสูงสุด: 21 คน
สถานที่: ห้องพยาบาล
ผู้ดูแล: นางกนกวรรณ สุวรรณรัตน์
รับสมัคร: ม.4
Note:ต้องการรับสมัครนักเรียนชั้นม.4 ที่มีความสนใจด้านสุ...

รับสูงสุด: 23 คน
สถานที่: ห้อง 431
ผู้ดูแล: 1.นางสุฑิรา ทองเงิน
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:มุ่งเน้นให้นกัเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการบวก ลบ ค...

รับสูงสุด: 42 คน
สถานที่: ห้อง 322
ผู้ดูแล: 1.นางวีรวัลย์ คำดี 2.นางสาวอโนชา มีฤทธิ์
รับสมัคร: ม.4 ม.5
Note:มุ่งเน้นให้นักเรียนมีควมรู้เกี่ยวกับระบบ TCAS ซึ่ง...

รับสูงสุด: 42 คน
สถานที่: 421,423
ผู้ดูแล: 1.นางสาวฐฺิติกานต์ เรไร 2.นางสาวชนากานต์ พรมพิทั...
รับสมัคร: ม.4 ม.5
Note:เป็นเกมต่อเลขคำนวณ การต่อตัวเลขตามหลักการคำนวณ ทั้...

รับสูงสุด: 23 คน
สถานที่: ห้อง 433
ผู้ดูแล: 1.นางลินจง นันทโชติการ
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:มุ่งเน้นให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าเนื้อหาที่เกี่ยว...

รับสูงสุด: 46 คน
สถานที่: ห้อง 345
ผู้ดูแล: 1.นางสาวพรพรหม ใจเสือ 2.นางสาวภัทราพร เมณฑ์กูล
รับสมัคร: ม.2และ ม.3
Note:มุ่งส่งเสริม ความรู้ความเข้าใจด้านวิชาการในวิชาภาษ...

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: ห้อง 126
ผู้ดูแล: นางสาวพิมณิชา ทวีบท
รับสมัคร: ม.5/1
Note:มุ่งเน้นพัฒนานักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาส...

รับสูงสุด: 23 คน
สถานที่: ห้อง KNOWLEDGE CENTER อาคารไพจิตรเวหาส
ผู้ดูแล: 1.นางรัตน์จรินทร์ ผ่องศรีสุข 2.นางสมลักษณ์ คุ้มช...
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5
Note:มุ่งเน้นให้นักเรียนได้รับความรู้ทางวิชาการและห้องส...

รับสูงสุด: 46 คน
สถานที่: ห้อง 625 และห้องประชาสัมพันธ์
ผู้ดูแล: 1.นางปาริญาวาท เหล่าเขตการ 2.นางสาวปรีชญา นุ่มทนงค...
รับสมัคร: ม.1 ม.4 ม.5
Note:มุ่งเน้นการสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ เน้นรับนัก...

รับสูงสุด: 46 คน
สถานที่: โรงยิม อาคาร 6 ชั้น 4
ผู้ดูแล: 1.นายภูริวัฑฒ์ แววคล้ายหงษ์ 2.นายฤทธิพร วงศ์รอด
รับสมัคร: ม.3 ม.4 ม.5
Note:มุ่งเน้นให้นักเรียนมีความรู้ และทักษะ เรื่องของกิจ...

รับสูงสุด: 46 คน
สถานที่: โดมร่มเย็น(สนามฟุตซอล)
ผู้ดูแล: 1.นายเรวัต ลายน้ำเงิน 2.นายรณเทพ เปรมจิตต์
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4
Note:เป็นกีฬาที่เพิ่มความแข็งแรงของขา เพราะเป็นกีฬาที่ต...

รับสูงสุด: 23 คน
สถานที่: ห้อง 657
ผู้ดูแล: นายอภิชาติ หมั่นกิจ
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5
Note:เน้นกระบวนการเรียนการสอนแบบปฏิบัติ ส่งเสริมการเรีย...

รับสูงสุด: 46 คน
สถานที่: 426
ผู้ดูแล: 1.นายฤกษ์ดี สีแตง 2.นางสาวพิมสุภา ชินสา
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 21 คน
สถานที่: 435
ผู้ดูแล: 1.นางทัศนีย์ ยมนา
รับสมัคร: ม.4 ม.5
Note:มุ่งเน้นให้นักเรียนได้ใช้หลักการทางคณิตศาสตร์มาออก...

รับสูงสุด: 161 คน
สถานที่: ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1,3,4
ผู้ดูแล: 1.นางอัญชิษฐา ศรีเรืองพันธ์2.นางสุนทร กงสอน3.น.ส....
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5
Note:มุ่งเน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโน...

รับสูงสุด: 46 คน
สถานที่: ห้อง 636
ผู้ดูแล: 1.นายปิยะ อ่ำสุพรรณ 2.นางสาวกมลพร เชื้อจีน
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:ส่งเสริมการคัดลายมืออย่างต่อเนื่องเพื่อให้นักเรียน...

รับสูงสุด: 63 คน
สถานที่: 6311
ผู้ดูแล: 1.นางสาวสุชาดา พันธ์ดำริ 2.นางสาวชนิดาภา พวงจำปา 3...
รับสมัคร: ม.4 ม.5
Note:มุ่งเน้นให้ความรู้ด้านกฎหมาย รัฐธรรมนูญ การเมืองกา...

รับสูงสุด: ไม่จำกัด คน
สถานที่: อาคารอัจฉราลัย
ผู้ดูแล: 1.นายพงศกร บัวเทศ และ คณะ 2.นางนิรมล พวงมาลี และ ค...
รับสมัคร: ม.6
Note:มุ่งเน้นติวเนื้อหาทั้ง  5 กลุ่มสาระฯ ให้นักเร...

รับสูงสุด: 46 คน
สถานที่: 423
ผู้ดูแล: 1.นางชีวรัตน์ ตั้งพิสิฐโยธิน 2.นางสาวสุวรรณา พุกมา...
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5
Note:มุ่งเน้นให้นักเรียนได้ใช้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสต...

รับสูงสุด: 42 คน
สถานที่: ห้องชีววิทยา 1 อาคารไพจิตรเวหาส
ผู้ดูแล: 1.นายอนุสิทธิ์ สิงห์สังข์ 2.นางสาวสกุลรัฐ สุพิมพ...
รับสมัคร: ม.4 และ ม.5
Note:เป็นผู้มีความมานะพยายาม เป็นนักวางแผนและมีการเตรีย...

รับสูงสุด: 23 คน
สถานที่: ห้องศิลปะ 2
ผู้ดูแล: นายไพศาล กันทะษา
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5
Note:เน้นกระบวนการการเรียนการสอนแบบปฏิบัคิ ส่งเสริมการเ...

รับสูงสุด: 23 คน
สถานที่: อาคาร 2 ห้องศิลปะ 3
ผู้ดูแล: 1.นายวศิน ไพบูลย์ศิริ
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5
Note:ส่งเสริมการเรียนการอสนด้านกิจกรรมศิลปะที่หลากหลาย

รับสูงสุด: 46 คน
สถานที่: ห้อง 626
ผู้ดูแล: 1.นางกมลาศ ต่อพันธ์ 2.นางสาวสุพัตรา แดงศรี
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5
Note:มุ่งเน้นให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจความหมายของ...

รับสูงสุด: 42 คน
สถานที่:
ผู้ดูแล: 1.นางแพรวพรรณ พร้อมแย้ม 2.นางสาวชุติกาญจน์ เชี่ยวเ...
รับสมัคร: ม.4 ม.5
Note:มุ่งเน้ให้นกัเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับสถานที่สำคัญ...

รับสูงสุด: 23 คน
สถานที่: สวนบริเวณหลังอาคาร 1
ผู้ดูแล: นางพิมลนุช เกรียงไกรเพ็ชร์
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:ส่งเสริมและปลูกฝังให้นักเรียนสืบเสาะหาความรู้ด้วยก...

รับสูงสุด: ไม่จำกัด คน
สถานที่: ศูนย์การฝึกนศท.มณฑลทหารบกที่ 31 ค่ายจิรประวัติจ.นครสวรรค์/ร.ร.สตรีนครสวรรค์
ผู้ดูแล: 1.นางปวีณา สิงห์อุดร 2.ว่าที่ร้อยเอกปิยะ สว่างวงศ...
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:เพื่อให้นศท.มีระเบียบวินัย เป็นผู้นำ รู้หน้าที่ มี...

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: 654
ผู้ดูแล: 1.นางสาวศิริลักษณ์ ถึงศรีปั้น
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5
Note:นักเรียนที่มีความสนใจและมีพรสวรรค์ด้านนาฏศิลป์  มี...

รับสูงสุด: 46 คน
สถานที่: โดมร่มเย็น(สนามบาส)
ผู้ดูแล: 1.นายสมชาย แสงสาคร
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:มุ่งเน้นพัฒนานักเรียนที่มีความชื่นชอบ ในด้านกีฬาบา...

รับสูงสุด: 42 คน
สถานที่: ห้องศูนย์การเรียนภาษาจีน
ผู้ดูแล: 1.นายสุรเศรษฐ บุญนก 2.นางสาวเทียนทอง อนันต์โต
รับสมัคร: ม.4 ม.5
Note:มุ่งเน้นศักยภาพให้นักเรียนที่เรียนภาษาจีน  เร...

รับสูงสุด: 46 คน
สถานที่: 332
ผู้ดูแล: 1.นายปฐวี ทรัพย์ศรี 2.นางสาวคชาภรณ์ ทับคลอง
รับสมัคร: ม.3 ม.4 ม.5
Note:มุ่งเน้นให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีและมีความความพึงพอ...

รับสูงสุด: 21 คน
สถานที่: ห้อง 331
ผู้ดูแล: 1.นายพลวิทย์ ชลธารอุดมลาภ
รับสมัคร: ม.4 ม.5
Note:สำหรับผู้ที่สนใจการสอบวัดระดับภาษาเกาหลี

รับสูงสุด: 42 คน
สถานที่: ห้อง 326
ผู้ดูแล: 1.นายนิติพันธ์ เนตรทิพย์ 2.นางสาวศิริวรรณ อินทสิ...
รับสมัคร: ม.4และ ม.5
Note:สำหรับผู้ที่สนใจการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น

รับสูงสุด: 21 คน
สถานที่: ศูนย์การเรียนรู้ภาษาฝรั่งเศส อาคาร 3 ชั้น 2
ผู้ดูแล: 1.นางสาวปิ่นอนงค์ ซื่อตรง
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5
Note:เพื่อส่งเสริมทักษะการแข่งขันภาษาฝรั่งเศสในด้านต่าง...

รับสูงสุด: 46 คน
สถานที่: ห้อง 622
ผู้ดูแล: 1.นางสาวจิราพัชร ไผ่วุฒิพันธ์ 2.นางสาวนิอร ไชยสุนท...
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:นักเรียนจะต้องดำเนินกิจกรรมตามแผนที่วางไว้ได้

รับสูงสุด: 42 คน
สถานที่: 341
ผู้ดูแล: 1.นางจันจิรา ดั่นเจริญ 2.นางสาวหนึ่งฤทัย ชมวิเชี...
รับสมัคร: ม.4และ ม.5
Note:มุ่งเน้นพัฒนาการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียน ให้นั...

รับสูงสุด: 115 คน
สถานที่: ห้อง 332 และ 333
ผู้ดูแล: 1.นางพจนาถ อ่องลออ 2.นางสาวนารียา ศรีพันธ์ 3.นางน...
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5
Note:-

รับสูงสุด: 46 คน
สถานที่: 6317
ผู้ดูแล: 1.นางจันทร์เพ็ญ ตะเที่ยง 2.นางประภาวรรณ แก้วแสงทอ...
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5
Note:มุ่งเน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการแสดงรำวง...

รับสูงสุด: 46 คน
สถานที่: ห้อง 6316
ผู้ดูแล: 1.นางเบญจภรณ์ เอี่ยมระหงษ์ 2.นางสาวมาลัย ประโยชน์...
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:มุ่งเน้นให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ใช้ค...

รับสูงสุด: 50 คน
สถานที่: ห้อง 658
ผู้ดูแล: นายวชิระ อภัยภักดิ์
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5
Note:เน้นกระบวนการการเรียนการสอนแบบปฏิบัติ ส่งเสริมการเ...

รับสูงสุด: 23 คน
สถานที่: ห้อง 655
ผู้ดูแล: นายชญาณัฏฐ์ รอดสัตถา
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5
Note:ส่งเสริมการเรียนการสอนด้านดนตรีที่หลากหลาย เน้นให้...

รับสูงสุด: 23 คน
สถานที่: ห้อง 233
ผู้ดูแล: นายอนันต์ หลวงภักดี
รับสมัคร: ม.2
Note:มุ่งเน้นให้นักเรียนดูวีดิทัศน์ สรุปจับใจความสำคัญ ...

รับสูงสุด: 23 คน
สถานที่: 232
ผู้ดูแล: นางรุ่งทิพย์ สร้อยสวิง
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:มุ่งเน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์...

รับสูงสุด: 23 คน
สถานที่: ห้อง 115
ผู้ดูแล: นางสมคิด รัตนพิชิตสกุล
รับสมัคร: ม.3 ม.4 ม.5
Note:เป้นผู้มีความมานะพยายาม ฝึกฝนในการเรียนรู้อยู่เสมอ

รับสูงสุด: 46 คน
สถานที่: อาคาร 2 ห้องศิลปะ 1
ผู้ดูแล: นายพีระเดช จันทร์หอมประดิษฐ์ นายวิทยา ทับคลอง
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5
Note:เน้นกระบวนการเรียนการสอนแบบปฏิบัติ  ส่งเสริมการเรี...

รับสูงสุด: 23 คน
สถานที่: ห้อง 234
ผู้ดูแล: นายชุมพร สงสำเภา
รับสมัคร: ม.1
Note:-

รับสูงสุด: 21 คน
สถานที่: ห้องภาษาฝรั่งเศส 2
ผู้ดูแล: 1.นางจิตพิสุทธิ์ แก้วละเอียด
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5
Note:นักเรียนต้องผ่านกิจกรรม 80%

รับสูงสุด: 92 คน
สถานที่: ห้องสภานักเรียน
ผู้ดูแล: 1.นางธัญญณรัชกร ศิริอริยะชัย 2.นางเกศินี ภัคกวินก...
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5
Note:1.สมาชิกสภานักเรียนทุกคน2.ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรร...

รับสูงสุด: 46 คน
สถานที่: 6312
ผู้ดูแล: 1.นางวรรณวิภา ปลอบโยน 2.นางจุฑามาศ ละม้ายแข 3.นาง...
รับสมัคร: ม.1
Note:ให้นักเรียนจัดทำชิ้นงาน 2 ชิ้น/ภาคเรียน

รับสูงสุด: 21 คน
สถานที่: ห้อง 131
ผู้ดูแล: 1.นายศักดิ์ชัย ดีศรี 2.นายจิรทัศน์ เชิดวงศ์สูง
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5
Note:เป็นผู้มีจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมและมีความคิดคิดริเร...

รับสูงสุด: 23 คน
สถานที่: 21
ผู้ดูแล: 1.นางสาววรนุช เนยบาง 2.นางสาวสุภาวดี โภคาวัฒนานุกร...
รับสมัคร: ม.3
Note:มุ่งเน้นให้นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับงานห้องสมุด ไ...

รับสูงสุด: 23 คน
สถานที่: 243
ผู้ดูแล: 1.นางสาวปฐมาภรณ์ โมกไธสง
รับสมัคร: ม.3 ม.4 ม.5
Note:มุ่งพัฒนาและฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย...

รับสูงสุด: 23 คน
สถานที่: 431
ผู้ดูแล: 1.นายนิคม ยุ่นชัย
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5
Note:-

รับสูงสุด: 23 คน
สถานที่:
ผู้ดูแล: 1.นางสาวสุกัญญา อำ่ส้ม
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:มุ่งเน้นให้นักเรียนได้รับการส่งเสริมทางด้านคณิตศาส...

รับสูงสุด: 69 คน
สถานที่: ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องพัฒนาคุณธรรม
ผู้ดูแล: 1.นายนันทชัย กันสุข 2.นางสาวณัฐพร หลวงไกรราช 3.นา...
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5
Note:มุ่งเน้นให้ความรู้ ความเข้าใจและเห็นความสำคัญเกี่ย...

รับสูงสุด: 46 คน
สถานที่: ห้อง321
ผู้ดูแล: 1.นายธรรมนูญ บุญมณี 2.นายดำรงศักดิ์ อินทร์อ่อน
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5
Note:เพื่อการส่งเสริมอาชีพอิสระ เข้าใจกระบวนการประกอบอา...

รับสูงสุด: 23 คน
สถานที่: ห้อง 343
ผู้ดูแล: 1.นางวรพรรณแสงสาคร 2.นางสาวสุภาวดี บัวแก้ว
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5
Note:เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมด้านภาษาต่างประเทศ และนั...

รับสูงสุด: 23 คน
สถานที่: ห้องพิพิธภัณฑ์ อาคาร 6
ผู้ดูแล: 1.นางกรรณวรรณ์ รัตนวิบลยเลิศ
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5
Note:มุ่งเน้นให้ความรูกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เพลงคุณธรร...