เลือกกิจกรรมประจำปีการศึกษา 2561/1


รับสูงสุด: 100 คน
สถานที่: ห้องsear1
ผู้ดูแล: 1.นางสาวนารียา ศรีพันธ์ 2.นางสาวภัทราพร เมณฑ์กูล...
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 50 คน
สถานที่: 431
ผู้ดูแล: 1.นายนิคม ยุ่นชัย 2.นางสุฑิรา ทองเงิน
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.4 ม.5 จำนวน 50 คน
Note:-

รับสูงสุด: 50 คน
สถานที่:
ผู้ดูแล: 1.นางสาวปวีณา อนุวัตร์ 2.นางสาวพิมณิชา ทวีบท
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: 136
ผู้ดูแล: 1.นางวรุณยุพา วิยาภรณ์
รับสมัคร: ม.6/1
Note:-

รับสูงสุด: 50 คน
สถานที่: 235,236
ผู้ดูแล: 1.นายศรัณย์ อัมระนันท์ 2.นางธัญญรัตน์ สว่างวงศ์ ...
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: 124
ผู้ดูแล: 1.นายชิตชัย ศุกระจันทร์
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 100 คน
สถานที่:
ผู้ดูแล: 1.นางสาวมณี เกษม 2.นางสาวสุจิรา ดำรงไชย 3.นางศริ...
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 50 คน
สถานที่: ห้องแนะแนว
ผู้ดูแล: 1.นายดำรงศักดิ์ อินทร์อ่อน 2.นางสาวสุภาพร ศรีโยธ...
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 75 คน
สถานที่: ห้องพัฒนาคุณธรรม
ผู้ดูแล: 1.นางพรรณี แสงกล้า 2.นางจงกลนี ลีนะกุล 3.นางชนิด...
รับสมัคร: ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 50 คน
สถานที่: 421
ผู้ดูแล: 1.นางสาวชนากานต์ พรมพิทักษ์ 2.นางสาวภัทราลาดา ศร...
รับสมัคร: ม.4 ม.5 40 คน ม.6 10 คน
Note:-

รับสูงสุด: 50 คน
สถานที่: 111
ผู้ดูแล: 1.นางรัตน์จรินทร์ ผ่องศรีสุข 2.นางสมลักษณ์ คุ้มช...
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 75 คน
สถานที่: 6311
ผู้ดูแล: 1.นางนันทวันท์ จันทร์สอน 2.นางสาวสุชาดา พันธ์ดำร...
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 50 คน
สถานที่: 426
ผู้ดูแล: 1.นายพัฒนพงษ์ จงเกษกรณ์ 2.นางสาวหทัยภัทร เริงพจน...
รับสมัคร: ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 60 คน
สถานที่: ลานกิจกรรมหน้าห้องลูกเสือ
ผู้ดูแล: 1.นางวีรวัลย์ คำดี 2.ว่าที่สิบเอกศศิวิมล 3.นายธีร...
รับสมัคร: ม.1 จำนวน 50คน ม.2 จำนวน 10 คน
Note:-

รับสูงสุด: 50 คน
สถานที่: 433
ผู้ดูแล: 1.นายฤกษ์ดี สีแตง 2.นางลลินจง นัยพรม
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 50 คน
สถานที่: 436
ผู้ดูแล: 1.นางณิณญพัทท์ วงศ์เกียรติขจร 2.นางภรินทร ไชยฮะน...
รับสมัคร: ม.5 25 คน ม.6 25 คน
Note:-

รับสูงสุด: 50 คน
สถานที่: 422
ผู้ดูแล: 1.นางสาวสุวรรณา พุกมาก 2.นางชีวรัตน์ ตั้ิงพิสิฐโ...
รับสมัคร: ม.2 40 คน ม.3 10 คน
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้องศิลปะ 3
ผู้ดูแล: 1.นายวาทิต อินทร
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้องศิลปะ 2
ผู้ดูแล: 1.นางสาวสุนทรี สุขอร่าม
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 125 คน
สถานที่: ห้องคอมพิวเตอร์
ผู้ดูแล: 1.นางอัญชิษฐา ศรีเรืองพันธ์ 2.นางสุนทร กงสอน 3.น...
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 50 คน
สถานที่: 6310
ผู้ดูแล: 1.นางปิยะนุช ชัยขันธ์ 2.นายปิยะ อ่ำสุพรรณ 3.นางร...
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: 116
ผู้ดูแล: 1.นายอนุสิทธิ์ สิงห์สังข์ 2.นางนันทวัน บุญงาม 3....
รับสมัคร: ม.5/1
Note:-

รับสูงสุด: 50 คน
สถานที่: 423
ผู้ดูแล: 1.นางวิไลลักษณ์ พรหมศร 2.นางสาวฐิติกานต์ เรไร
รับสมัคร: ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: 655
ผู้ดูแล: 1.นายวชิระ อภัยภักดิ์ 2.นายชญาณัฐ รอดสัตถา
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: 657
ผู้ดูแล: 1.นายอภิชาติ หมั่นเขตกิจ 2.นางสาววันเพ็ญ แสงเกีย...
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่:
ผู้ดูแล: 1.นางสาวนุชนาถ ยศปัญญา
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้องศิลปะ 2
ผู้ดูแล: 1.นายไพศาล กันทะษา
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้องศิลปะ 3
ผู้ดูแล: 1.นายวศิน ไพบูลย์ศิริ
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่:
ผู้ดูแล: 1.นายธรรมนูญ บุญมณี
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้อง sear2 (333)
ผู้ดูแล: 1.นางพจนาถ อ่องลออ
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 50 คน
สถานที่: 628
ผู้ดูแล: 1.นางสาวจิราพัชร ไผ่วุฒิพันธ์ 2.นางสาวนิอร ไชยสุ...
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 50 คน
สถานที่: 623
ผู้ดูแล: 1.นางแพรวพรรณ พร้อมแย้ม 2.นางสาวชุติกาญจน์ เชี่ย...
รับสมัคร: ม.4 ม.5
Note:-

รับสูงสุด: 81 คน
สถานที่:
ผู้ดูแล: 1.นายนพรุจ บ่อพิมาย 2.ว่าที่ร้อยโทเกียรติศักดิ์ ...
รับสมัคร: ม.4
Note:-

รับสูงสุด: 66 คน
สถานที่:
ผู้ดูแล: 1.นางสาวปวีณา สิงห์อุดร 2.นายอุเทน ฮ้อสิทธิสมบูร...
รับสมัคร: ม.5
Note:-

รับสูงสุด: 69 คน
สถานที่:
ผู้ดูแล: 1.ว่าที่ร้อยเอกปิยะ สว่างวงศ์ 2.นางสาวชิโนรส ชัย...
รับสมัคร: ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: บริเวณหลังอาคาร 2
ผู้ดูแล: 1.นางพิมลนุช เกรียงไกรเพ็ชร์
รับสมัคร: ม.ต้น
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: 654
ผู้ดูแล: 1.นางสาวศิริลักษณ์ ถึงศรีปั้น
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้องประชาสัมพันธ์
ผู้ดูแล: 1.นางปาริญาวาท เหล่าเขตร์การ
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 50 คน
สถานที่:
ผู้ดูแล: 1.นางกนกวรรณ สุวรรณรัตน์ 2.นายภูริวัฒฑ์ แววคล้าย...
รับสมัคร: ม.4 จำนวน 25 คน ม.5 จำนวน 25 คน
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: 113
ผู้ดูแล: 1.นางสาวสกุลรัฐ สุพิมพ์
รับสมัคร: ม.4 ม.5
Note:-

รับสูงสุด: 75 คน
สถานที่: ห้องศูนย์ภาษาจีน
ผู้ดูแล: 1.นายสุรเศรษฐ บุญนก 2.นางจินตนา กลิ่นหัวไผ่ 3.นา...
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 50 คน
สถานที่:
ผู้ดูแล: 1.นายพงศกร บัวเทศ 2.นายพุฒิพัฒน์ วงศ์วิริยชาติ
รับสมัคร: ม.ปลาย
Note:-

รับสูงสุด: 50 คน
สถานที่:
ผู้ดูแล: 1.นายสมชาย แสงสาคร 2.นายรณเทพ เปรมจิตต์ 3.นายจิร...
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 50 คน
สถานที่: 331
ผู้ดูแล: 1.นายพลวิทย์ ชลธารอุดมลาภ 2.นางสาวคชาภรณ์ ทับคลอ...
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้องภาษาญี่ปุ่น
ผู้ดูแล: 1.นายนิติพันธ์ เนตรทิพย์
รับสมัคร:
Note:มุ่งเน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรม มา...

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้องศูนย์ภาษาฝรั่งเศส 2
ผู้ดูแล: 1.นางจิตพิสุทธิ์ แก้วละเอียด 2.นางกุสุมา ศิริ
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: 627
ผู้ดูแล: 1.นางสาวอัมพวัน บุญช่วยเจริญ
รับสมัคร: ม.1
Note:-

รับสูงสุด: 100 คน
สถานที่: 343,344
ผู้ดูแล: 1.นางเกศินี ภัคกวินกุล 2.นายปฐวี ทรัพย์ศรี 3.นาง...
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 50 คน
สถานที่: 625
ผู้ดูแล: 1.นางนิรมล พวงมาลี 2.นางสาวปรีชญา นุ่มทนงค์
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: 125
ผู้ดูแล: 1.นางสาวศรีสุระ กระแสฉัตร
รับสมัคร: ม.6/5
Note:-

รับสูงสุด: 50 คน
สถานที่: 626,628
ผู้ดูแล: 1.นางจันทร์เพ็ญ ช่างเภา 2.นางธัญญณรัชกร ศิิริิอร...
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 50 คน
สถานที่: 6317
ผู้ดูแล: 1.นางจันทร์เพ็ญ ตะเที่ยง 2.นางประภาวรรณ แก้วแสงท...
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 50 คน
สถานที่: 658
ผู้ดูแล: 1.นายวชิระ อภัยภักดิ์ 2.นายรชต พวงน้อย
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 50 คน
สถานที่: ห้องพิพิธภัณฑ์
ผู้ดูแล: 1.นางขวัญศุภางค์ รัตนวิบูลยเลิศ 2.นางเบญจภรณ์ เอ...
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: 233
ผู้ดูแล: 1.นายอนันต์ หลวงภักดี
รับสมัคร: ม.2
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: 232
ผู้ดูแล: 1.นางรุ่งทิพย์ สร้อยสวิง 2.นางศิริเพ็ญ คำภิรานนท...
รับสมัคร: ม.1 ม.2
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: 115
ผู้ดูแล: 1.นางสมคิด รัตนพิชิตสกุล
รับสมัคร: ม.2 ม.3 ม.4
Note:มุ่งเน้นเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการประ...

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่:
ผู้ดูแล: 1.นางสาวธิตยา คำควร
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้องศิลปะ 1
ผู้ดูแล: 1.นายพีระเดช จันทร์หอมประดิษฐ์
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: 432
ผู้ดูแล: 1.นางนงนาถ มีหล้า
รับสมัคร: ม.1 จำนวน 20คน ม.3 จำนวน 5 คน
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้องศูนย์ภาษาฝรั่งเศส
ผู้ดูแล: 1.นายชัยวัฒน์ หอวรรณภากร
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 50 คน
สถานที่: 234
ผู้ดูแล: 1.นายชุมพร สงสำเภา 2.นางสาวศุภลักษณ์ หมีอิ่ม
รับสมัคร: ม.1
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้องสภานักเรียน
ผู้ดูแล: 1.นางทัศนีย์ ยมนา
รับสมัคร: นร.สภานักเรียน นร.ม.1-6
Note:-

รับสูงสุด: 75 คน
สถานที่: 6312
ผู้ดูแล: 1.นางสุชาดา เชิดวงศ์สูง 2.นางวรรณวิภา ปลอบโยน 3....
รับสมัคร: ม.1
Note:-

รับสูงสุด: 145 คน
สถานที่: ห้องเรียน EP
ผู้ดูแล: 1.นางพรทิพย์ ศรีพงษ์มิ่ง 2.นางพีรนุช วินัยพานิช ...
รับสมัคร: นักเรียนห้อง EP ม.1-ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 50 คน
สถานที่: 131
ผู้ดูแล: 1.นายจิรทัศน์ เชิดวงศ์สูง 2.นายศักดิ์ชัย ดีศรี
รับสมัคร: ทุกระดับชั้น
Note:-

รับสูงสุด: 75 คน
สถานที่: 622,623
ผู้ดูแล: 1.นางกมลาศ ต่อพันธ์ 2.นางสาวนิชาพร เพชรพงษ์ 3.นา...
รับสมัคร: ทุกระดับชั้น
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้องสมุดโรงเรียน
ผู้ดูแล: 1.นางสาววรนุช เนยบาง
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 50 คน
สถานที่: 345
ผู้ดูแล: 1.นางนิตยา แสงโพธิ์ 2.นางสาวธนภรณ์ จำปีเพชร 3.นา...
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 50 คน
สถานที่: 242
ผู้ดูแล: 1.นางสาวปฐมาภรณ์ โมกไธสง 2.นางสายฝน นพรัตน์
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม 4
Note:-

รับสูงสุด: 50 คน
สถานที่: ห้องอาเซียน
ผู้ดูแล: 1.นางสาววรรณวิมล อักกพันธานนท์ 2.นางสาวสุภาวดี โ...
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 50 คน
สถานที่: ห้องอาเซียน
ผู้ดูแล: 1.นางสาวณัฐพร หลวงไกรราช 2.นางสาวอารีรัตน์ เอี่ย...
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: 731
ผู้ดูแล: 1.นางวรพรรณ แสงสาคร
รับสมัคร:
Note:-