ปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมชุมนุมโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์


ปฏิทินการดำเนินการลงทะเบียนชุมนุมวิชาการออนไลน์  ปีการศึกษา 2562

1.  25 มีนาคม 2562  ครูที่ปรึกษาชุมนุมส่งโครงการจัดตั้งชุมนุมวิชาการ                        * หัวหน้ากลุ่มสาระฯ,ครูที่ปรึกษาชุมนุม,ครูพิมลนุช

2.  5-9 พฤษภาคม 2562  กรอกข้อมูลชุมนุม/จนวนนักเรียนที่รับ                                   *ครูพิมลนุช

3.  13 พฤษภาคม  2562  ตรวจสอบข้อมูลชุมนุม ทุกกลุ่มสาระฯ                                  * หัวหน้ากลุ่มสาระฯ,ครูที่ปรึกษาชุมนุมทุกท่าน  

4.  14 พฤษภาคม 2562  ลงข้อมูลรายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2562                             * ครูอลงกรณ์ ครูดำรงศักดิ์

5.  17 พฤษภาคม 2562 ติดประกาศรายชื่อชุมนุมออนไลน์ บอร์ดหลังเสาธง                   * ครูพิมลนุช

6.  17 พฤษภาคม 2562 ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนชุมนุมออนไลน์                           * ครูกัลยา

7.  24 พฤษภาคม 2562 นักเรียนม.1และม.4(ใหม่)รับฟังคำชี้แจงการลงทะเบียนเรียน(ทดลองลงทะเบียน)  * ครูอลงกรณ์

8.  27-31 พฤษภาคม 2561 นักเรียนทุกระดับชั้นลงทะเบียนชุมนุม                               *นักเรียนทุกคน

9.   3-7 มิถุนายน 2562  ตรวจสอบการลงทะเบียนชุมนุมออนไลน์                               * ครูพิมลนุช,ครูดำรงศักดิ์ ,ครูที่ปรึกษานักเรียน,ครูที่ปรึกษาชุมนุม

10.   28 มิถุนายน  2562   หมดเขตการยื่นคำร้องขอย้ายชุมนุม                                  *ครูพิมลนุช,ครูอลงกรณ์,ครูดำรงศักดิ์

11.   สรุปรายงานการลงทะเบียนชุมนุมออนไลน์ ปีการศึกษา 2562                              *ครุูพิมลนุช

**หมายเหตุ วัน เวลา ตามปฏิทินปฏิบัติการดำเนินการ  อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม