ปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมชุมนุมโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์


ปฏิทินการดำเนินการลงทะเบียนชุมนุมวิชาการออนไลน์  ปีการศึกษา 2561

1. 7-11 พฤษภาคม  2561   ตรวจสอบข้อมูลชุมนุม ส่งข้อมูลชุมนุม ทุกกลุ่มสาระฯ            * หัวหน้ากลุ่มสาระฯ,ครูที่ปรึกษาชุมนุมทุกท่าน  

2. 8-9 พฤษภาคม 2561  ลงข้อมูลรายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2561                             * ครูอลงกรณ์

3. 15-18 พฤษภาคม 2561 ชี้แจงการลงทะเบียนชุมนุมออนไลน์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4          * ครูอลงกรณ์

3. 14-15 พฤษภาคม 2561  กรอกข้อมูลรายละเอียดชุมนุม ครูที่ปรึกษา จำนวนนักเรียนที่รับ       *ครูดำรงศักดิ์

4. 16-17 พฤษภาคม 2561 ตรวจสอบรายชื่อชุมนุม  ครูที่ปรึกษาชุมนุม   จำนวนนักเรียนที่รับ   * ครูพิมลนุช

5. 18 พฤษภาคม 2561 ติดประกาศรายชื่อชุมนุุมและขั้นตอนการลงทะเบียนชุมนุมออนไลน์ ณ ป้ายประกาศหลังเสาธง     * ครูพิมลนุช

6. 17 พฤษภาคม 2561 ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนชุมนุมออนไลน์                                  * ครูกัลยา

7. 21 - 25 พฤษภาคม 2561 นักเรียนทุกระดับชั้นลงทะเบียนชุมนุม                    *นักเรียนทุกคน

8. 30 พฤษภาคม 2561       ส่งข้อมูลรายชื่อนักเรียนให้ครูที่ปรึกษาชุมนุม,ส่งข้อมูลการเลือกชุมนุมให้ครูที่ปรึกษา       *ครูกัลยา,ครูพิมลนุช

9. 28 พ.ค. -1 มิย. 2561    กำกับ/ติดตาม/เพิ่มเติม/แก้ไข นักเรียนที่ยังไม่มีชุมนุม                    * ครูพิมลนุช

10. 5 มิถุนายน 2561  สรุปรายงานการลงทะเบียนชุมนุมออนไลน์ ปีการศึกษา 2561   *ครูกัลยา/ครุูพิมลนุช

**หมายเหตุ วัน เวลา ตามปฏิทินปฏิบัติการดำเนินการ  อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม