ปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมชุมนุมปีการศึกษา 2565 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์


ปฏิทินการดำเนินการลงทะเบียนชุมนุมวิชาการออนไลน์  ปีการศึกษา 2565

1.  4  เมษายน 2565      --ครูที่ปรึกษาชุมนุมส่งรายชื่อและแผนการจัดตั้งชุมนุมปีการศึกษา 2565           * หัวหน้ากลุ่มสาระฯ,ครูที่ปรึกษาชุมนุม,ครูพิมลนุช

2.  11-24 เมษายน 2565  --กรอกข้อมูลเบื้องต้นของแต่ละชุมนุม/จำนวนนักเรียนที่รับ/ครูที่ปรึกษาชุมนุม   *ครูพิมลนุช, ครูดำรงศักดิ์

3.  3 - 6 พฤษภาคม  2565  --ตรวจสอบข้อมูลชุมนุม ทุกกลุ่มสาระฯ                                   * หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ,หัวหน้ากลุ่มสาระฯ,

                                                                                                                             ครูที่ปรึกษาชุมนุมทุกท่าน  ,ครูพิมลนุช

4.   9-12 พฤษภาคม  2565   --  ประชาสัมพันธ์รายชื่อชุมนุมในเพจโรงเรียน/ขั้นตอนการเลือกกิจกรรม     * ครูอลงกรณ์  ครูพิมลนุช

5.  11-15 พฤษภาคม 2565    --ลงข้อมูลรายชื่อนักเรียน/ห้องเรียน/ระดับชั้น ปีการศึกษา 2565              *ครูดำรงศักดิ์

6.   16-19 พฤษภาคม 2565 -- นักเรียนทุกระดับชั้นลงทะเบียนชุมนุม                                 *นักเรียนทุกคน /ครูที่ปรึกษาชุมนุม

7.    20 พฤษภาคม 2565-- นักเรียนพบครูที่ปรึกษาชุมนุมตามสถานที่ ที่แจ้งไว้ในแต่ละกิจกรรมชุมนุม *นักเรียนทุกคน /ครูที่ปรึกษาชุมนุม

8.   23-31 พฤษภาคม 2565  ตรวจสอบการลงทะเบียนชุมนุมออนไลน์ของนร.                      * ครูพิมลนุช,ครูดำรงศักดิ์ ,ครูที่ปรึกษานักเรียน,ครูที่ปรึกษาชุมนุม

9.   1-16  มิถุนายน  2565     นักเรียนยื่นคำร้องขอย้ายชุมนุม                                          *ครูพิมลนุช,ครูอลงกรณ์,ครูดำรงศักดิ์

10.   17  มิถุนายน  2565     หมดเขตยื่นคำร้องขอย้ายชุมนุม                                          *ครูพิมลนุช,ครูอลงกรณ์,ครูดำรงศักดิ์ 

11.   18-30 มิถุนายน  2565   ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนในแต่ละชุมนุม                               * ครูพิมลนุช,ครูดำรงศักดิ์ ,ครูที่ปรึกษานักเรียน,ครูที่ปรึกษาชุมนุม

12.   1 กรกฎาคม 2565    สรุปรายงานการลงทะเบียนชุมนุมออนไลน์ ปีการศึกษา 2565         *หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน,ครุูพิมลนุช

 

**หมายเหตุ  เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19   อาจทำให้วัน เวลา ตามปฏิทินปฏิบัติการดำเนินการมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม