ข่าวประชาสัมพันธ์


กำหนดการลงทะเบียนชุมนุม ประจำปีการศึกษา 2566

โปรดอ่านข้อปฏิบัติในการลงทะเบียนชุมนุม
1. การลงทะเบียนกิจกรรมสามารถลงทะเบียนผ่านโทรศัพท์ Smartphone ได้ หรือเว็บไซต์เข้าที่ ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
2. นักเรียน 1 คน  มีสิทธิ์เลือกลงทะเบียนได้ 1 ชุมนุมเท่านั้น และลงทะเบียนได้ครั้งเดียว ( สามารถย้ายชุมนุมได้โดยเขียน

แบบฟอร์มการขอย้ายชุมนุมที่ห้องแนะแนว, ห้อง221 ) โดยดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน 15 มิถุนายน 2566
3. ให้นักเรียนลงทะเบียนชุมนุมได้ ตั้งแต่ วันที่ 17-18 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30 น.  เป็นต้นไป    (ระบบปิดลงทะเบียนภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2566 )

4. คู่มือการใช้งาน ดาวน์โหลด

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วิธีการเข้าสู่ระบบลงทะเบียน

นักเรียนที่จะลงทะเบียนชุมนุมออนไลน์ให้ปฏิบัติดังนี้

รหัสผู้ใช้   :รหัสประจำตัวนักเรียน 5 หลัก                                     
รหัสผ่าน   :เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก

ตัวอย่าง :
ชื่อ   :  นายเกษมศักดิ์  พูลทอง
ผู้ใช้ :  419XX (เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก)
รหัสผ่าน :  419XX (เลขประจำตัวนักเรียน 5 
หลัก)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. กรณีลงทะเบียนไม่ได้หรือต้องการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมชุมนุม ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบงานกิจกรรมชุมนุมวิชาการ
     5.1 ครูอลงกรณ์   ราชคฤห์           โทร. 087-1944551

     5.2 ครูดำรงศักดิ์  อินทร์อ่อน         โทร. 084-1433226                                                       

     5.3 ครูพิมลนุช  เกรียงไกรเพ็ชร์     โทร. 081-7852495

6. นักเรียนที่ไม่เลือกกิจกรรมตามวัน-เวลาที่กำหนด  ทางโรงเรียนจะเลือกกิจกรรมให้กับนักเรียนที่ยังไม่เต็มหรือยังไม่มีนักเรียนสมัคร

7. หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม