ข่าวประชาสัมพันธ์


กำหนดการลงทะเบียนชุมนุม ประจำปีการศึกษา 2564

โปรดอ่านข้อปฏิบัติในการลงทะเบียนชุมนุม
1. การลงทะเบียนกิจกรรมสามารถลงทะเบียนผ่านโทรศัพท์ Smartphone ได้ หรือเว็บไซต์เข้าที่ ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
2. นักเรียน 1 คน  มีสิทธิ์เลือกลงทะเบียนได้ 1 ชุมนุมเท่านั้น และลงทะเบียนได้ครั้งเดียว ( สามารถย้ายชุมนุมได้โดยเขียน

แบบฟอร์มการขอย้ายชุมนุมที่ห้องแนะแนว,ห้อง 221 ) โดยดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน 30 มิถุนายน 2564 
3. ให้นักเรียนลงทะเบียนชุมนุมได้ ตั้งแต่ วันที่ 7 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30 น.- 10 มิถุนายน 2564 เวลา 16.30 น.                       (ระบบปิดลงทะเบียนภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2564 )

4. คู่มือการใช้งาน ดาวน์โหลด

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วิธีการเข้าสู่ระบบลงทะเบียน

นักเรียนที่จะลงทะเบียนชุมนุมออนไลน์ให้ปฏิบัติดังนี้

รหัสผู้ใช้   :รหัสประจำตัวนักเรียน 5 หลัก                                     
รหัสผ่าน   :เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก

ตัวอย่าง :
ชื่อ   :  เด็กชายพชร  เด็กดีไทย
ผู้ใช้ :  11220 (เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก)
รหัสผ่าน :  11220 (เลขประจำตัวนักเรียน 5 
หลัก)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. กรณีลงทะเบียนไม่ได้หรือต้องการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมชุมนุม ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบงานกิจกรรมชุมนุมวิชาการ
     5.1 ครูอลงกรณ์   ราชคฤห์           โทร. 087-1944551

     5.2 ครูดำรงศักดิ์  อินทร์อ่อน         โทร. 084-1433226                                                       

     5.3 ครูพิมลนุช  เกรียงไกรเพ็ชร์     โทร. 081-7852495

6. นักเรียนที่ไม่เข้ามาเลือกกิจกรรมตามวัน-เวลาที่กำหนด  ทางโรงเรียนจะเลือกกิจกรรมให้กับนักเรียนที่ยังไม่เต็มหรือยังไม่มีนักเรียนสมัคร

7. หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19