ปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมชุมนุมปีการศึกษา 2564 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์


ปฏิทินการดำเนินการลงทะเบียนชุมนุมวิชาการออนไลน์  ปีการศึกษา 2563

1.  9  เมษายน 2564      --ครูที่ปรึกษาชุมนุมส่งรายชื่อและแผนการจัดตั้งชุมนุม                    * หัวหน้ากลุ่มสาระฯ,ครูที่ปรึกษาชุมนุม,ครูพิมลนุช

2.  10-17 เมษายน 2564  --กรอกข้อมูลชุมนุม/จำนวนนักเรียนที่รับ                                          *ครูพิมลนุช

3.  1-8 พฤษภาคม  2564  --ตรวจสอบข้อมูลชุมนุม ทุกกลุ่มสาระฯ                                       * หัวหน้ากลุ่มสาระฯ,ครูที่ปรึกษาชุมนุมทุกท่าน  

4.  9 พฤษภาคม  2564   --ติดประกาศรายชื่อชุมนุมออนไลน์ที่บอร์ดหลังเสาธง                     *  ครูพิมลนุช

                                     -- ประชาสัมพันธ์รายชื่อชุมนุมในเพจโรงเรียน/ขั้นตอนการเลือกกิจกรรม  * ครูอลงกรณ์

5.  11 พฤษภาคม 2564    --ลงข้อมูลรายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2564                               * ครูอลงกรณ์  ครูดำรงศักดิ์

6.   12 พฤษภาคม 2564 -- ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนชุมนุมออนไลน์หน้าเสาธง              *ครูวุฒิชัย  ครูพิมลนุช

8.   13 พฤษภาคม 2564 -- นักเรียนทุกระดับชั้นลงทะเบียนชุมนุม                                         *นักเรียนทุกคน /ครูที่ปรึกษาชุมนุม

9.    14 พฤษภาคม 2564-- นักเรียนพบครูที่ปรึกษาชุมนุมตามสถานที่ ที่แจ้งไว้ในแต่ละกิจกรรมชุมนุม *นักเรียนทุกคน /ครูที่ปรึกษาชุมนุม

10.   17-31 พฤษภาคม 2564  ตรวจสอบการลงทะเบียนชุมนุมออนไลน์ของนร.                      * ครูพิมลนุช,ครูดำรงศักดิ์ ,ครูที่ปรึกษานักเรียน,ครูที่ปรึกษาชุมนุม

11.   1-29  มิถุนายน  2564     นักเรียนยื่นคำร้องขอย้ายชุมนุม                                                *ครูพิมลนุช,ครูอลงกรณ์,ครูดำรงศักดิ์

12.   30  มิถุนายน  2564     หมดเขตยื่นคำร้องขอย้ายชุมนุม                                                *ครูพิมลนุช,ครูอลงกรณ์,ครูดำรงศักดิ์ 

13.   1-9 กรกฎาคม 2564   ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนในแต่ละชุมนุม                                     * ครูพิมลนุช,ครูดำรงศักดิ์ ,ครูที่ปรึกษานักเรียน,ครูที่ปรึกษาชุมนุม

14.   12 กรกฎาคม 2564    สรุปรายงานการลงทะเบียนชุมนุมออนไลน์ ปีการศึกษา 2564         *ครุูพิมลนุช

 

**หมายเหตุ 1. เนื่องจากวิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 รทำให้สพฐ.เลื่อนระยะเวลาการเปิด-ปิดเทอม

                  2. วัน เวลา ตามปฏิทินปฏิบัติการดำเนินการ  อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม