ปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมชุมนุมปีการศึกษา 2566 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์


ปฏิทินการดำเนินการลงทะเบียนชุมนุมวิชาการออนไลน์  ปีการศึกษา 2566

ลำดับที่

วันเดือนปี

ขั้นตอน

ผู้รับผิดชอบ

1

 

31 มีนาคม 2566

ครูที่ปรึกษาชุมนุมส่งรายชื่อ,แผนการจัดตั้งชุมนุมและแบบฟอร์มกรอกข้อมูลออนไลน์

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ,ครูที่ปรึกษาชุมนุม,ครูพิมลนุช

2.

1-5  เมษายน 2566 

ตรวจสอบข้อมูลชุมนุม ทุกกลุ่มสาระ     

หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน,หัวหน้ากลุ่มสาระฯ,ครูที่ปรึกษาชุมนุม, ครูพิมลนุช                

3.

11-24 เมษายน 2566 

กรอกข้อมูลเบื้องต้นของแต่ละชุมนุม/จำนวนนักเรียนที่รับ

ครูพิมลนุช,ครูดำรงศักดิ์

4.

 

8-12พฤษภาคม  2566       

 

1.ประชาสัมพันธ์รายชื่อชุมนุมในเพจโรงเรียน

2.ขั้นตอนการเลือกกิจกรรม 

3.ลงข้อมูลรายชื่อจำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น

งานประชาสัมพันธ์รร.,หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

ครูที่ปรึกษาชุมนุม,ครูอลงกรณ์,ครูดำรงศักดิ์,ครูพิมลนุช

5.

 

9-15 พฤษภาคม 2566   

ลงข้อมูลรายชื่อนักเรียน/ห้องเรียน/ระดับชั้น ปีกศ.2566   

ครูดำรงศักดิ์,ครูอลงกรณ์,ครูพิมลนุช

6.

17-18 พฤษภาคม 2566

นักเรียนทุกระดับชั้นลงทะเบียนชุมนุมออนไลน์ผ่านระบบลงทะเบียนออนไลน์หน้าเวปไซต์โรงเรียน

ครูอลงกรณ์,ครูดำรศักดิ์ ,ครูพิมลนุช,นักเรียนทุกระดับชั้น

ครูที่ปรึกษาชุมนุม,ครูที่ปรึกษาทุกระดับชั้น                                                

7.

19 พฤษภาคม 2566 

นักเรียนพบครูที่ปรึกษาชุมนุมตามห้องเรียนที่แจ้งไว้ในแต่ละกิจกรรมชุมนุม                                   

นักเรียนทุกคน,ครูที่ปรึกษาชุมนุม

8.

22 -26 พฤษภาคม 2566 

ตรวจสอบการลงทะเบียนชุมนุมออนไลน์ของนร. ทุกระดับชั้น        

ครูพิมลนุช,ครูดำรงศักดิ์   ,ครูอลงกรณ์ครูที่ปรึกษานักเรียน,

ครูที่ปรึกษาชุมนุม

9.

29 พฤษภาคม – 9 มิถุนายน  2566     

นักเรียนยื่นคำร้องขอย้ายชุมนุม     

ครูอลงกรณ์,ครูดำรงศักดิ์,ครูพิมลนุช

10.

16  มิถุนายน  2566

หมดเขตยื่นคำร้องขอย้ายชุมนุม

ครูอลงกรณ์,ครูพิมลนุช,ครูดำรงศักดิ์ 

11.

19-23มิถุนายน  2566   

ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนในแต่ละชุมนุม

ครูพิมลนุช,ครูที่ปรึกษานักเรียน,ครูที่ปรึกษาชุมนุม 

12.

26-30 มิถุนายน 2566        

สรุปรายงานการลงทะเบียนชุมนุมออนไลน์ปีการศึกษา 2566   

หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน,ครูพิมลนุช 

**หมายเหตุวัน เวลา และขั้นตอนตามปฏิทินปฏิบัติการ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม